Komornik Legionowo

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Legionowie
Magdalena Kalicka-Rutkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
- RODO

Komornik Legionowo - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Magdalena Kalicka-Rutkowska Kancelaria Komornicza nr VII w Legionowie informuję:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Magdalena Kalicka - Rutkowska Kancelaria Komornicza nr VII w Legionowie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 1 lok. B, 05-120 Legionowo, telefon 22 897 58 56

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński, adres e-mail: iod.legionowo.005@komornik.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Państwa dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucjom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”.

Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuje wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.