Komornik Legionowo

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Legionowie
Magdalena Kalicka-Rutkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
- Dokumenty do pobrania

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności) w kancelarii komornika, za pośrednictwem systemu EPU (ID EPU 3212) bądź przesłać listem poleconym. Wniosek należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art. 801.2 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

W razie gdy wierzyciel korzysta ze swego prawa do wyboru komornika z innego rewiru niż przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego, powinien do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie o wyborze na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.